Menu Zavřeno

Propozice soutěže

Pro koho je soutěž určena

Recitační soutěž Táborská Eurolyra (dále jen “soutěž”) je určena pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií a žáky středních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Soutěžící jsou následně rozděleni do dvou soutěžních kategorií:

 • Kategorie 1: žáci 2. stupně ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
 • Kategorie 2: žáci SŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
Každá škola nominuje maximálně 2 soutěžící pro jednotlivou kategorii a jazyk. Škola tak může mít až 16 soutěžících (4 jazyky x 2 kategorie x 2 soutěžící). Tyto soutěžící lze vybrat například na základě školního kola či výběru vyučujících dle vlastního uvážení.

Soutěžní jazyky

Soutěžící si vybírají své texty k recitaci z následujících jazyků:

 • Anglický jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk

Text a přednes

Text k recitaci je možno libovolně zvolit z oblasti prózy, poezie i dramatu. Vybraný text je nutné ve 2 kopiích donést s sebou pro potřeby poroty. Text musí obsahovat:

 • název díla
 • jméno a příjmení autora
 • případně bližší určení části recitovaného textu (dějství, sloka, kapitola apod.)

Součástí hodnocení bude i vhodný výběr recitovaného textu.

Délka přednesu se odvíjí dle soutěžních kategorií:

 • Kategorie 1: 1 – 3 minuty s tolerancí 30 s
 • Kategorie 2: 2 – 4 minuty s tolerancí 30 s

Průběh soutěže

Registrace do soutěže probíhá prostřednictvím internetového formuláře do 7. listopadu 2020. Samotná soutěž se koná v pondělí 7. prosince 2020 v prostorech Městské knihovny v Táboře na adrese Jiráskova 1775, 390 01 Tábor

Soutěž je dvoukolová. V prvním kole soutěžící recitují svůj vybraný text, načež porota vybere 3 – 5 nejlepších soutěžících z každé kategorie a jazyka, kteří postupují do druhého kola. Ve druhém kole dostanou všichni soutěžící v dané kategorii a jazyce stejný neznámý text, který si připraví a následně jej z listu přednesou před porotou.

Finanční zajištění

Náklady z pohledu soutěžícího a jeho vyučujícího pro účely soutěže (doprava na místo soutěže, strava,…) hradí škola, která daného soutěžícího a vyučujícího na soutěž vyslala.

Kritéria hodnocení

Hodnotící tabulka

Porota hodnotí soutěžící pomocí hodnotící tabulky s následujícími kritérii. V každém kritériu boduje od 1 do 5, kdy 1 je nejhorší a 5 nejlepší:

 • VÝBĚR TEXTU – Porota hodnotí, zda text vybraný k recitaci odpovídá věku a zkušenostem recitátora. Dále zvažuje, zda úryvek z delšího textu (prózy, dramatu, poezie) dává i tak smysl jako celek.
 • VÝSLOVNOST A RECITACE – Porota se během hodnocení zaměřuje na správnou výslovnost, intonaci slovní i větnou, přízvuk, práci s dechem, plynulost a přirozenost projevu.
 • POROZUMĚNÍ TEXTU A JEHO INTERPRETACE – Soutěžící by měl recitovanému textu porozumět, správně jej recitovat i interpretovat, zdůraznit podstatné části, zaměřit se na svůj výraz a předání prožitku posluchačům. 
 • CELKOVÝ DOJEM – Porota sleduje celkovou míru ztotožnění se s textem, udržení pozornosti publika po celou dobu přednesu, oblečení a gesta v souladu s textem, případný pohyb či rekvizity, které neilustrují text, musí být opodstatněné či vycházet z podstaty a přirozenosti recitátora.